Elenos Mezginaitės literatūrinė premija

  1. Elenos Mezginaitės premiją (toliau vadinama – premija) skiria Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės – Bitės viešoji biblioteka (toliau – biblioteka). Premija išmokama iš privačių rėmėjų lėšų, skirtų literatūros festivaliui „Panevėžio literatūrinė žiema“ surengti ir numatoma šio festivalio organizavimo sąmatoje.
  2. Premija skiriama eseistui arba poetui už originaliausius kūrinius, sukurtus per pastaruosius dvejus metus ir pristatytus visuomenei literatūros festivalio „Panevėžio literatūrinė žiema“ metu.
  3. Premijos laureatą nustato Bibliotekos direktorės įsakymu sudaryta komisija, susidedanti iš pirmininko ir keturių narių. Į ją kviečiami literatūrologai, literatūros kritikai, poetai.
  4. Komisijos darbui vadovauja pirmininkas. Komisija sprendimus priima paprasta balsų dauguma. Jos sprendimai yra teisėti, jeigu balsavime dalyvauja daugiau kaip pusė narių. Balsams pasidalinus po lygiai, lemiamas yra komisijos pirmininko balsas. Savo spendimą komisija įformina protokolu ir pateikia jį tvirtinti bibliotekos direktorei. Patvirtintas protokolas yra pagrindas premijai išmokėti.
  5. Pretendentais į premiją yra rašytojai ir poetai, dalyvaujantys literatūros festivalio „Panevėžio literatūrinė žiema“ literatūriniuose skaitymuose.
  6. Premija negali būti skiriama tam pačiam asmeniui du kartus iš eilės.
  7. Premijos laureatas skelbiamas ir premija įteikiama literatūros festivalio „Panevėžio literatūrinė žiema“ metu.

Julijono Lindės-Dobilo literatūrinė premija

Jaunųjų poetų ir rašytojų premija